Đùi gà góc tư – cỡ lớn

38,000.00

Đùi gà góc tư – cỡ lớn

(Không cơm)